Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Senest revideret 05-12-2018

Stilling Blomster’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Stilling Blomster er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Stilling Blomster I/S
Århusvej 16, Stilling
8660 Skanderborg
Telefonnr.: 86572030
Website: www.stillingblomster.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Brugeroplysninger:

Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra

  • Brugeren indtaster selv sine oplysninger i tilmeldingsformularen på hjemmesiden
  • Brugeren har udfyldt og afleveret skema i butikken

Interessegruppens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt og formål med behandling af medlemsoplysninger:

  • Udsendelse af nyhedsmail med informationer om tilbud, åbningstider eller anden relevant information.

Videregivelse af dine personoplysninger

  • Vi videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Brugere:

  • Du kan som bruger selv slette dine oplysninger, ved i udsendt mail at klikke på Afmeld.

Bemærk i øvrigt, at vi benytter systemet Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp giver mulighed for, at vi kan se, hvor mange der åbner nyhedsbrevene, hvem der åbner og ikke åbner nyhedsbreve og hvilke links der bliver klikket på.

Læs mere om, hvilke information Mailchimp indsamler fra i deres Legal Privacy Policy

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.